Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αφοι ΜΠΕΤΣΗ ΕΕ, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει φοίτηση σε τμήματα-επίπεδα διαμορφωμένα για τις ανάγκες μαθητών ηλικίας 7-8 ετών έως 15-16 ετών. Ξεκινώντας δηλαδή στην Β’ ή Γ’ Δημοτικού ένας μαθητής μας πιστοποιείται με Β2 (Lower) και C2 (Proficiency) στην Β’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου αντίστοιχα.

Pre Junior

Για παιδιά Νηπιαγωγείου και Α' Δημοτικού

A' Junior

Για παιδιά Β' και Γ' Δημοτικού

B' Junior

Για παιδιά Γ' και Δ' Δημοτικού

A' Senior

Για παιδιά Δ' και Ε' Δημοτικού

B' Senior

Για παιδιά Ε' και Στ' Δημοτικού

C' Senior

Για παιδιά Στ' Δημοτικού και Α' Γυμνασίου

D' Senior - Pre Lower

Για παιδιά Α' και Β' Γυμνασίου

Lower - B2

Για παιδιά Β' και Γ' Γυμνασίου

Proficiency A'

Για παιδιά Γ' Γυμνασίου και Α' Λυκείου

Proficiency B'

Για παιδιά Α' και Β' Λυκείου